Цел

Дружеството има за цел създаването на условия за упражняване на туризма в различните му видове и форми, насочен към активен отдих сред природата; за развитие на ориентирането, алпинизма и спелеологията, коло-туризъм, воден туризъм, еко-туризъм, спорт и туризъм за всички, туристическа самодейност и други, за привличане на повече млади хора към тези дейности в свободното им време. Чрез туризма дружеството съдейства на държавата и общината за осъществяване на социалната им политика за укрепване здравето на населението и особено на младежта за общуване с природата за нейната защита и опазване; за духовното извисяване и възпитание в общочовешки ценности. Всички други неспоменати по-горе дейности, които са в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Предмет на дейност и средства

Дружеството насочва своята дейност към следните основни задачи:

– популяризира, насърчава и организира различните форми на туризъм и създава навици за природосъобразен и здравословен начин на живот; възпитава своите членове в дух на родолюбив и природолюбие;
– грижи се за опазване на природата и за формиране на съвременна екологична култура на своите членове;
– извършва пропагандна, клутурно-просветна и научна дейност, развива туристическа художествена самодейност;
– строи, поддържа и стопанисва хижи, заслони, домове, спални, къмпинги, радиотелефонна мрежа, спортно-туристическа база, съоръжения, маршрути, екопътеки;
– извършва маркировка и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и се грижи за поддържането им; осигурява услуги на своите членове;
– свързани с ползването на туристическата база екипировката и обучението имл изготвя и осъществява изпълнението на проявите от дружествения календарен план;
– във взаимодействие с планинската спасителна служба се грижи за осигуряване безопасността на туристите в планината;
– грижи се за повишаване квалификацията на своите членове и на кадрите на дружеството;
– развива международна дейност и участва активно в организациите, в които членува;
– подпомага български и чуждестранни инвеститори за подобряване и порационално използване на туристическата и спортно туристическата база и съоръжения за предлагане на по-качествени туристически услуги;
– участва самостоятелно и с партньори в разработване на проекти в български и международни програми и инициативи, свързани с туризма;
– произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база и обучението на кадри;
– привличане на повече хора, включително ученици, младежи в практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
– популяризиране и организиране на различни форми на туризъм и създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот;
– създаване на младежки пространства – младежки (юношески) туристически клубове за популяризиране на туристическите традиции в България чрез местни информационни центрове, за проучване и анализ на потребностите и идеите на младите хора за развитие на туристическото движение в България като алтернатива на негативните явления сред младите хора;
– формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на природата, сътрудничество с общините, органите на местното съществуващата база и развитие на дейността сред децата, учениците и младите хора за опазване на околната среда;
– популяризиране на добрите практики и опита на ЕС и страните от Съвета на Европа и областта на социалния туризъм, базата и услугите свързани с него; предоставяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.